jenaplan begeleiding


Het jenaplanconcept is een interpreteerbaar streefmodel, geen uitgewerkt pedagogisch-didactisch model maar een fundament waar je zelf een school op moet bouwen. Het is een concept, dat moet worden vorm-gegeven in de eigen leef- en werkgemeenschap. De vormgevers zijn de betrokkenen: de kinderen, ouders en groepsleiders. En elke school is anders. Met onze expertise adviseren, begeleiden en scholen we om het concept te versterken. Scholen die werken vanuit het jenaplanconcept organiseren hun onderwijs anders dan andere scholen.

Jenaplanscholen werken immers met de basisprincipes, de kwaliteitskenmerken en kernkwaliteiten. Ouders die hun kinderen naar een jenaplanschool sturen mogen dan ook ander onderwijs verwachten. Het JAS begeleidt scholen bij het concretiseren van het jenaplanconcept. Daarbij maken we gebruik van vele jaren jenaplan-ervaring van onze JASSER's.

We merken dat het soms best lastig is om een praktische vertaalslag te vinden naar de stamgroep of school door trouw te blijven aan ons mooie concept. Wij adviseren en begeleiden zowel besturen, directeuren, stamgroepleiders als onderwijsassistenten en opvangmedewerkers om de vertaalslag te maken naar de werkvloer. Wij doen dit onder andere door in gesprek te gaan na gezamenlijke groepsbezoeken en idoor gebruik van onze jasschijf inzichtelijk te maken wat ontwikkeling behoeft. Ook zetten we beeldcoaching in bij stamgroepleiders en proberen we uit te gaan van eigen kwaliteiten. Zo bouwen we samen aan uw jenaplanschool!


Wil je in gesprek met ons? Neem dan even contact met ons op.


zomaar Een greep uit onze begeleiding:

stamgroepwerk


Op onze scholen leren de kinderen net als op alle scholen ook lezen, taal en rekenen. Dat leren ze om de wereld te kunnen ontdekken. Lezen, taal en rekenen moet je daarom heel gestructureerd en effectief in cursussen organiseren.

Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat kinderen de wereld om hen heen ervaren en leren kennen. We willen graag dat dat vooral gebeurt door te ontdekken, te onderzoeken, te experimenteren en te ervaren.

Het JAS heeft veel manieren ontwikkeld om scholen te helpen om dit in de praktijk te realiseren.

In een begeleidingstraject maken stamgroepleiders kennis met veel onderdelen

Daarnaast helpen vele ingrediënten om wereldoriëntatie vorm te geven,waarin de stamgroep werkt vanuit de grote en de kleine actualiteit: activerende vragen, onderzoekend leren, meervoudige intelligentie, gebruik van mindmaps, betekenisvol leren, experiences en leerpleinen.

eigenaarschap over LEREN


De stamgroepsleider moet kinderen leren steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Niet dat kinderen hun gang laat gaan maar ze stimuleren om zo veel mogelijk zelf te doen. Ondernemers in plaats van consumenten


Stoppen met steeds instructies te geven en de kinderen met een opdracht (met een werkblad) de instructie laat verwerken. Leer op veel verschillende manieren en zorg voor goede en tijdige feedback. Kinderen willen graag leren. Op school moeten ze leren van wat de overheid moet, maar ook wat ze zelf graag willen leren. We helpen scholen om die visie te implementeren.


ondersteuning


Elke jenaplanschool wil alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Daarvoor gaan we uit van het concept van Peter Petersen en interpreteren dat in onze eigen situatie met onze eigen mogelijkheden. Juist de jenaplanschool is een goed voorbeeld van PASSEND ONDERWIJS. De stamgroepleider kan met de kinderen van zijn stamgroep een situatie creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Het vraagt wel extra deskundigheid. Een goede stamgroepleider moet goed kunnen leiding geven, moet didactisch goed onderlegd zijn, moet veel weten, nieuwsgierig zijn en moet de groep en het onderwijs goed kunnen managen.

Problemen en hulpvragen zien wij niet als een probleem van het kind. Wij zien het als een uitdaging voor de stamgroep en de groepsleider. Samen leren van en aan elkaar.